THUJA plicata x ‘Green Giant’  Arborvitae

Common Name: Green Giant Arborvitae

6 ft. B&B 95.00
7 ft. M.D. 105.00
8 ft. M.D. 125.00
9 ft. M.D. 145.00
10 ft. M.D. 175.00
12 ft. M.D. 200.00